حفاری ( حفاری شمال )

[ad_1]

فصل اول : كليات و سرمايه
ماده 1 – نام شركت

نا م شركت ، شركت حفاري شمال (سهامي خاص) كه طبق بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران به عنوان شركت فرعي ملي نفت ايران تشكيل مي شود و از اين پس در اساسنامه به طور اختصار شركت ناميده مي شود.

ماده 2 – مراكز اصلي شركت :
مركز اصلي شركت در تهران و يا هر محلي است كه هيات مديره شركت تعيين مي نمايد.
شركت با تصويب مجمع عمومي خود مي تواند براي انجام عمليات و وظايف مقرر در ماده 5 اين اساسنامه شركتهاي فرعي وابسته شعب يا دفاتر و نمايندگيهايي در داخل و خارج كشور تاسيس نمايد.


ماده 3 – مدت شركت
مدت شركت نامحدود است


ماده 4 – سرمايه شركت
سرمايه شركت يك ميليون ريال منقسم به يك صد سهم ده هزار ريالي با نام است و تماما پرداخت گرديده است.
سهام شركت كلا متعلق به شركت ملي نفت ايران و غير قابل انتقال است.


ماده 5 – موضوع شركت
موضوع شركت عبارت است از : عمليات حفاري بمنظور اكتشاف و توسعه بهره برداري از مخازن نفت و گاز و آب ترميم و تعمير آنها و نيز ايجاد چاههاي تزريقي و انجام خدمات جنبي مربوط به عمليات مذكور در داخل و خارج از كشور و فلات قاره


ماده 6 – حقوق و اختيارات
به منظور تحقق مقاصد و انجام عمليات و فعاليتهاي مذكور در ماده 5 شركت با رعايت مقررات مربوطه داراي حقوق و اختيارات لازم ازجمله موارد مشروحه ذيل مي باشد :
الف : انعقاد قراردادهاي خدمت و پيمانكاري و مهندسي مشاوره و مشاوره و استخدامي با اشخاص واجد صلاحيت عمومي ، فني ، مالي و توان اجرائي در موارديكه انجام عمليات و خدمات مذكور در ماده 5 وفوق ايجاب نمايد.
فصل دوم : موضوع حقوق و اختيارات شركت :
ماده 6 – حقوق و اختيارات
ب : خريد وفروش ، اجاره ، استجاره ، رهن ، تحصيل و تملك اموال منقول و غير منقول و همچنين تاسيس تكميل ، توسعه ، نظارت و اداره انواع تاسيسات ، كارگاهها ، دستگاهها ، تعميرگاهها و ديگر تاسيسات و ابزار و ادوات و وسايل لازم براي انجام مقاصد و عمليات موضوع شركت با تصويب مجمع عمومي
ج : گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت وام به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تامين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با تصويب مجمع عمومي
د: تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه هاي اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاري اختراعات ، طرحها و روشهاي موردنياز براي انجام عمليات و وظايف موضوع شركت .


ماده 6 – حقوق و اختيارات
ه – ايجاد شركت هاي فرعي و وابسته ، شعب و نمايندگي ها و يا انحلال آنها .
و – مشاركت با موسسات و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد صلاحيت فني و مالي
ذ – خريداري وتملك سهام شركتهاي ديگر با حق فروش و انتقال سهام مزبور
ح – برنامه ريزي جهت جذب نيرو براي تامين اجتياجات شركت ، تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و كارآموزي كاركنان به منظور ارتقاء سطح اطلاعات علمي ، تخصصي ، فني و اجراي آنها
ط – اعزام كاركنان به ماموريتهاي اداري و آموزشي


ماده 7 – اركان شركت
شركت داراي اركان زير مي باشد
1. مجمع عمومي
2. هيات مديره و مديرعامل
3. بازرس ( حسابرس)
ماده 8 – مجمع عمومي
الف : نمايندگي صاحب سهام شركت در مجمع عومي با هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي باشد.
ب : رياست جلسات مجمع عمومي برعهده رئيس هيات مديره شركت ملي نفت ايران يا يكي ديگر از اعضاي هيات مديره شركت مذكور است كه توسط ايشان معين و معرفي خواهد شد.
ج : مجمع عمومي عادي در تيرماه هر سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال گذشته شركت و گزارش مديران وبازرس و در مهرماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده شركت تشكيل مي گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامي مي يابد.
تبصره 1 : علاوه بر موارد مذكور در بالا ممكن است موضوعات ديگري نيز بنا به پيشنهاد رئيس هيات مديره و يا مدير عامل شركت و يا طبق نظر رياست مجمع عمومي در دستور مذاكرات مجمع قار گيرد.
د : مجمع عادي را مي توان در هر موقع از سال بنا به تصميم رئيس مجمع عمومي و يا بازرس شركت به طور فوق العاده دعوت نمود.
ه : اعضاي هيات مديره و بازرس شركت مي توانند به رئيس مجمع بدون داشتن حق راي در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.
و : تمامي موارد مربوطه به دعوت و تشكيل جلسات مجمع عمومي و اعتبار تصميمات آن طبق اساسنامه شركت ملي نفت ايران درمورد جلسات هيات مديره آن مي باشد.


ماده 9 : وظايف مجمع عمومي
1 – وظايف مجمع عمومي عادي به قرار زير است :
الف : رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و سايرصورتهاي مالي شركت با توجه به گزارش ساليانه هيات مديره و گزارش بازرس .
ب : بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه هاي جاري و سرمايه اي شركت .
ج : اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تامين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د : انتخاب مديرعامل و ساير اعضاي هيات مديره .
ه : انتخاب بازرس با رعايت قوانين جاري كشور
و : تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيات مديره و حق الزحمه بازرس
ز : تعيين خط مشي عمومي شركت و تصويب برنامه هاي بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت شركت.
ح : اجازه تاسيس شركت هاي فرعي و وابسته ، شعب و نمايندگي و يا برچيدن آنها در داخل و خارج از كشور.
ط : اخذ تصميم در خصوص ايجاد اندوخته هاي احتياطي مورد نيازشركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت .
ي : اخذ تصميم در خصوص پيشنهادات هيات مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت هاي ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ك : اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد ا ين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد.
2 – وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است :
تغيي با اصلاح مواد اساسنامه و افزايش يا كاهش سرمايه شركت .
ماده 10 – هيات مديره
الف : هيات مديره از يك نفر رئيس هيات و يك نفر مديرعامل و 3 تا 5 نفر عضو اصلي ديگر تشكيل مي شود. 2 نفر ديگر به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند..
ب : رئيس هيات مديره ، مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره براي مدت 2 سال به اين سمت انتخاب مي شوند و در پايان مدت عضويت هيات مديره ، تجديد انتصاب آنها بلامانع است. پس از انقضاي دوره تصدي و تا وقتي كه هيات مديره جديد انتخاب نشده اند هيات مديره شركت با اختيارات قبلي خود به خدمت ادامه خواهد داد.
ج : تغيي هر يك از اعضاي هيات مديره قبل از پايان خدمت مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس هيات مديره و تصويب مجمع عمومي امكان پذير مي باشد.


ماده 11 – جلسات و تصميمات هيات مديره
الف : جلسات هيات مديره با پيشنهاد هريك ازاعضا و به دعوت وحضور رئيس هيات مديره و در غياب ايشان توسط نايب رئيس هيات مديره تشكيل مي شود.
ب : ترتيب تشكيل جلسات هيات مديره و اعتبار تصميمات آتي طبق ضوابطي است كه مجمع عمومي تعيين مي نمايد


ماده 12 – وظايف و اختيارات هيات مديره
هيات مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختيار براي اداره امور شركت و انجام وظايف مربوط به موضوع شركت مي باشد. اختيارات ووظايف هيات مديره از جمله شامل موارد مشروحه ذيل است :
الف : اجراي تصميمات مجمع عمومي
ب : ارائه پيشنهاد در مورد طرح تشكيلات و نمودار كلي سازمان شركت
ج : رسيدگي و تنظيم ترازنامه و حساب سود وزيان شركت و تهيه گزارش جهت هيات مديره براي تقديم به مجمع عمومي
د : رسيدگي به بودجه تفصيلي شركت و نظريه و اصلاح بودجه و اعتبارات به پيشنهاد مدير عامل در حدود اختياراتي كه از طرف مجمع عمومي به هيات مديره تفويض شده باشد.
ه : تنظيم برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.
و : اخذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شركت.
ز : بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار وام جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.
ح : اخذ تصميم نسبت به كليه طرحها و برنامه ها و هرگونه اقدام ديگري كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد.
ط : اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مدير عامل كه براي حفظ حقوق و منافع شركت لازم و در صلاحيت هيات مديره باشد.
ي : اخذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش با رعايت قوانين و مقررات كشور.


ماده 13 – وظايف و اختيارات مديرعامل
مديرعامل مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي باشد . براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام و تمام است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضائي ، كشوري ، لشكري ، موسسات و اشخاص با حق توكيل به غير دارد .
مديرعامل مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از اعضاي هيات ميدره و كارمندان شركت تفويض كند . اختيارات و وظايف مدير عامل شامل موارد زير نيز مي باشد:
الف : استخدام ، انتصاب ، ارتقاء ، انفصال و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و برقراري فوق العاده هاي كاركنان و به طور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوطه .
ب : بازكردن حساب ، پرداخت و دريافت وجوه نزد بانكها و موسسات مالي كشور طبق قوانين شركت و طبق قوانين و مقررات جاري كشور در اين موارد با امضاي مديرعامل و امضاي يكي از اعضاي هيات مديره ترجيحا مسئول مالي عمل خواهد شد. مديرعامل و عضو منتخب هيات مديره مي توانند حق امضاي خود را به هريك از كارمندان شركت به تشخيص و مصلحت خود واگذار نمايند.
ج : تعيين امضاهاي مجاز و پيشنهاد امضاي تعهدآور شركت به هيات مديره .
د : تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و سازمان كلي شركت .
ه : اعمال نظارتهاي مالي و محساباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و شركت هاي فرعي و وابسته و بازرسي در كليه امور شركت و شعب ، نمايندگي و موسسات تابعه شركت .
ماده 14 – حق امضاء
الف : كليه قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاء هيات مديره كه بر حسب مورد از طرف هيات مديره تعيين خواهد شد معتبر مي باشد. مديرعامل و عضو صاحب امضاء هر يك مي توانند
ب : مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري و مالي و پرسنلي و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كسانيكه از طرف او حق امضاء دارند صادر مي شوند . مديرعامل مي تواند حق امضاي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به كاركنان شركت واگذار نمايد.
ج : نوع قراردادها و اسناد و مكاتبات و اوراقي كه طبق بند ( الف ) و بند (ب) اين ماده بايد به امضاء برسد به موجب مقررات و دستورالعملهايي كه به تصويب هيات مديره خواهد رسيد تعيين و مشخص خواهد شد.


ماده 15 : بازرس ( حسابرسي )
بازرس قانوني شركت طبق قوانين و مقررات جاري كشور انتخاب خواهد شد.


ماده 16 – وظايف بازرس
وظايف بازرس به قرار زير مي باشد:
الف : تطبيق عمليات شركت با برنامه بودجه مصوب
ب : رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان شركت و تصديق مطابقت آنها با كارتها و دفاتر شركت و تهيه گزارش عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي .
گزارش مزبور بايد لااقل بيست (20) روز قبل از جلسه مجمع عمومي كه در تيرماه هر سال تشكيل مي شود . نسخه اي به رئيس هيات مديره و نسخه ديگري به مديرعامل تسليم شود كه به ضميمه گزارش هيات مديره با ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تقديم گردد.
ج : مطالعه گزارش ساليانه هيات مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن .
د : بازرس موظف است در هر مورد كه لازم باشد مراتب را به هيات مديره و مجمع عمومي كتبا گزارش دهد .


ماده 17 – حدود اختيارات بازرس
الف : بازرس حق مراجعه به كليه دفاتر ، اسناد ، مدارك و قراردادهاي شركت را دارد.
ب : بازرس مي تواند نظريات خود را به رئيس هيات مديره و يا مديرعامل اطلاع دهد و از مديرعامل بخواهد اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وي بگذارند.
ج : اجراي وظايف بازرس كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.


ماده 18 – سال مالي
سال مالي شركت از روز اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد. و كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود. اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيات مديره بايد لااقل سي (30) روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرسان تسليم شود.


ماده 19 – ترازنامه
در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه احتساب مي گردد. اقلام سوخت شده نبايد جزو دارايي شركت منظور شود.


ماده 20 – استهلاكت ، ذخيره عمومي و اندوخته ها
ميزان استهلاك نسبت به انواع دارائيهاي شركت همچنين ميزان ذخيره عمومي و اندوخته هاي ديگر شركت تابع مقررات قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران خواهد بود.


ماده 21 – مقررات و آئين نامه هاي شركت و تامين رفاه كاركنان آن
الف : شركت طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران از كليه مزايا و معافيتهايي كه در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديده است برخوردار مي باشد.
ب : معاملات شركت در زمينه هاي غير مرتبط با مواد نفتي به موجب آئين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران ا نجام مي شود.
ج : آئين نامه و مقررات ا داري ، استخدامي ، بازنشستگي، پس انداز ، مالي ، فني ، مهندسي ، حسابداري و حسابرسي و معاملات و ساير آئين نامه ها و مقررات شركت ملي نفت ايران
فصل پنجم : ساير مقررات


ماده 21 – مقررات و آئين نامه هاي شركت و تامين رفاه كاركنان آن
در شركت لازم الاجرا است . در مواردي كه براي حسن انجام امور شركت آئين نامه ها و مقررات خاصي مورد نياز باشد و با آئين نامه ها و مقررات شركت ملي نفت ايران قابل انطباق با احتياجات شركت نباشد هيات مديره مي تواند موضوع را بررسي و پيشنهادات لازم را جهت اخذ تصميم به مجمع عمومي تقديم نمايد.
د : شركت در تهيه مسكن ، تامين رفاه ، بهداشت ، فرهنگ ، آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمام به عمل آورد.


ماده 22 – موارد پيش بيني نشده
مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده طبق قانون تجارت و اصلاحيه هاي آن عمل خواهد شد.


ماده 23 – تصويب اساسنامه
اين اساسنامه كه مشتمل بر 23 ماده و 1 تبصره مي باشد در تاريخ 4/12/77 در جلسه اولين مجمع عمومي شركت به تصويب رسيده است.

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *