ثشاهد ( سرمایه گذاری شاهد )

[ad_1]

[TABLE=”width: 1″]
[TR]
[TD=”colspan: 2″]مشخصات پروژه [/TD]
[TD=”colspan: 6, align: center”][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=”bgcolor: #AFBAD8, align: center”] مشخصات پروژه[/TD]
[TD=”bgcolor: #AFBAD8, align: center”] بهای تمام شده[/TD]
[TD=”bgcolor: #AFBAD8, colspan: 4, align: center”]درآمد فروش [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=”bgcolor: #AFBAD8, align: center”] کل درآمد شناسایی شده از شروع پروژه تا پایان سال مالی قبل[/TD]
[TD=”bgcolor: #AFBAD8, align: center”] پیش بینی سال منتهی به 1392/03/31[/TD]
[TD=”bgcolor: #AFBAD8, align: center”]واقعی سال منتهی به 1391/03/31[/TD]
[TD=”bgcolor: #AFBAD8, align: center”] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=”colspan: 8″][TABLE=”class: Grid, width: 0″]
[TR=”class: GridHeader, bgcolor: #909090″]
[TD]نام پروژه[/TD]
[TD]محل اجرای پروژه[/TD]
[TD]مساحت زیر بنای مفید (مترمربع)[/TD]
[TD]درصد مالکیت[/TD]
[TD]تعداد واحد[/TD]
[TD]تاریخ شروع[/TD]
[TD]تاریخ تکمیل[/TD]
[TD]برآورد بهای تمام شده کل پروژه[/TD]
[TD]برآورد مبلغ فروش کل پروژه[/TD]
[TD]درصد پیشرفت[/TD]
[TD]کل مخارج انجام شده تا پایان سال مالی قبل[/TD]
[TD]مخارج انجام شده طی دوره 1391/06/31[/TD]
[TD]کل بهای تمام شده تا پایان سال مالی قبل[/TD]
[TD]بهای تمام شده واقعی سال منتهی به 1391/03/31[/TD]
[TD]بهای تمام شده پیش بینی سال منتهی به 1392/03/31[/TD]
[TD]بهای تمام شده طی دوره 1391/06/31[/TD]
[TD]فروش[/TD]
[TD]تعداد واحد[/TD]
[TD]متراژ[/TD]
[TD]فروش[/TD]
[TD]تعداد واحد[/TD]
[TD]متراژ[/TD]
[TD]فروش[/TD]
[TD]تعداد واحد[/TD]
[TD]متراژ[/TD]
[TD]درآمد فروش طی دوره 1391/06/31[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]برج آسمان(4واحدپنت هاوس)[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]2,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]4 مسکوني[/TD]
[TD]1365[/TD]
[TD]1383[/TD]
[TD]11,348[/TD]
[TD]180,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]11,348[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]3,037[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]35,260[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]زمين وردآورد[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]320,676[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]1382[/TD]
[TD]1387[/TD]
[TD]107,828[/TD]
[TD]600,000[/TD]
[TD]0.00[/TD]
[TD]107,828[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]زمين بلوارکشاورز**[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]1,421[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]3,333[/TD]
[TD]11,392[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]3,333[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]ويلاهاي شهرک رايکا[/TD]
[TD]سلمانشهرمازندران[/TD]
[TD]625[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]5 مسکوني[/TD]
[TD]1377[/TD]
[TD]1380[/TD]
[TD]1,573[/TD]
[TD]3,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]1,573[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]زمين بوشهر[/TD]
[TD]بوشهر[/TD]
[TD]20,200[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 انبارصنعتي[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]341[/TD]
[TD]1,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]341[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]زمين محمدآباداصفهان[/TD]
[TD]محمدآباداصفهان[/TD]
[TD]123,782[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 انبارصنعتي[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]89,883[/TD]
[TD]295,656[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]1,860[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]زمين[/TD]
[TD]سلمانشهر[/TD]
[TD]2,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]2 مسکوني[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1372[/TD]
[TD]81[/TD]
[TD]1,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]81[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]انبارتسيس[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]5,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 انبارصنعتي[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]17,320[/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]17,320[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]آپارتمان[/TD]
[TD]کيش[/TD]
[TD]170[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]2 اداري[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]7,665[/TD]
[TD]7,665[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]7,665[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]آپارتمان م فاطمي[/TD]
[TD]تهران-م فاطمي[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]2,852[/TD]
[TD]11,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]2,852[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridRowSelected, bgcolor: #D7D7D7″]
[TD]زمين سنگبري[/TD]
[TD]همدان[/TD]
[TD]16,240[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]1371[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]12[/TD]
[TD]1,500[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]113[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]زمين همدان نيرو[/TD]
[TD]همدان[/TD]
[TD]35,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]84[/TD]
[TD]12,500[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]28[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]زمين اتحاد[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]1,025[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]1385[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]263[/TD]
[TD]10,200[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]263[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]ساختمان[/TD]
[TD]شيراز[/TD]
[TD]805[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]1385[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]7,242[/TD]
[TD]7,500[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]7,242[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]زمين(کمپلو)[/TD]
[TD]اهواز[/TD]
[TD]460[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]1385[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]67[/TD]
[TD]2,760[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]67[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]زمين هشتگرد[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]9,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]77[/TD]
[TD]1,500[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]77[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]زمين فرهنگسراي خاوران[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]86,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]274[/TD]
[TD]250,000[/TD]
[TD]75.00[/TD]
[TD]452[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]واحدهاي تجاري سه راه شيرپاستوريزه[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]47 تجاري[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]180,044[/TD]
[TD]180,044[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]180,044[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]87,664[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]آپارتمانهاي پرديس[/TD]
[TD]تهران(پرديس)[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 مسکوني[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]75,440[/TD]
[TD]75,440[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]75,440[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]آپارتمانهاي انديشه[/TD]
[TD]انديشه کرج[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 مسکوني[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]39,277[/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]39,277[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]659[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]777[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]آپارتمان خيابان ستارخان[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]12 مسکوني[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]1388[/TD]
[TD]16,896[/TD]
[TD]16,896[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]16,896[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]4,931[/TD]
[TD]11,966[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]12,583[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]ويلاي درياکنار[/TD]
[TD]بابلسر[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]1 مسکوني[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]493[/TD]
[TD]493[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]493[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]باغ لبناني[/TD]
[TD]کرج[/TD]
[TD]295,472[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 زمين[/TD]
[TD]1382[/TD]
[TD]1382[/TD]
[TD]38,430[/TD]
[TD]171,664[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]19,761[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]باغ عاليخاني[/TD]
[TD]کرج[/TD]
[TD]168,038[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 زمين[/TD]
[TD]1382[/TD]
[TD]1382[/TD]
[TD]33,300[/TD]
[TD]300,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]11,144[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]20,000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]180,000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]باغ عمارت[/TD]
[TD]کرج[/TD]
[TD]67,396[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 زمين[/TD]
[TD]1382[/TD]
[TD]1382[/TD]
[TD]4,470[/TD]
[TD]31,736[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]4,626[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]کن[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]8,842[/TD]
[TD]67.00[/TD]
[TD]0 مسکوني/تجاري[/TD]
[TD]1389/06/30[/TD]
[TD]1394/06/30[/TD]
[TD]675,000[/TD]
[TD]1,271,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]247,648[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]ورد آورد[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 اداري/تجاري[/TD]
[TD]1390/01/07[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]10,782[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]10,782[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]بلوک E ورد آورد[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]43,199[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 مسکوني[/TD]
[TD]1390/01/07[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]21,565[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]21,565[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]واحدهاي تجاري بزرگمهر[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]21 تجاري[/TD]
[TD]1387/01/30[/TD]
[TD]1390/01/30[/TD]
[TD]80,500[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]80,500[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]آپارتمانهاي نوبنياد(گلزار)[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]2,010[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1390/09/30[/TD]
[TD]18,572[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]18,572[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]واحدهاي تجاري اتوبان امام علي(گلچين)[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]2,320[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1390/07/30[/TD]
[TD]63,129[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]63,129[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]واحدهاي اداري تجاري پانيذ کيش[/TD]
[TD]کيش[/TD]
[TD]2,435[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 اداري/ تجاري[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1390/07/30[/TD]
[TD]20,914[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]20,914[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]آپارتمان خيابان بزرگمهر[/TD]
[TD]تهران[/TD]
[TD]1,800[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]0 اداري/ تجاري[/TD]
[TD]1387/06/30[/TD]
[TD]1390/08/20[/TD]
[TD]5,935[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]5,935[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridAlternating, bgcolor: #EEEEEE”]
[TD]مغازه هاي انديشه[/TD]
[TD]تهران/سهرودي[/TD]
[TD]2,000[/TD]
[TD]38.00[/TD]
[TD]114 تجاري[/TD]
[TD]1387/12/01[/TD]
[TD]1389/07/30[/TD]
[TD]72,328[/TD]
[TD]185,000[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]42,000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]31,226[/TD]
[TD]42,200[/TD]
[TD]11,014[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]114,000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]89,177[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]30,999[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridItem”]
[TD]واحدهاي اداري تجاري پارس مشهد[/TD]
[TD]مشهد[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]100.00[/TD]
[TD]113 اداري/ تجاري[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0.00[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]201,598[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]210,000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR=”class: GridFooter, bgcolor: #F9E7A7″]
[TD]جمع[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1,607,318[/TD]
[TD]3,708,946[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]1,021,169[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]7,968[/TD]
[TD]333,113[/TD]
[TD]62,200[/TD]
[TD]11,014[/TD]
[TD]35,260[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]294,000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]432,537[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD]30,999[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *